Nhổ răng vĩnh viễn

Nhổ răng vĩnh viễn – lung lay: 100.000 – 200.000/răng
Nhổ răng vĩnh viễn – không lung lay: 200.000 – 400.000/răng

Đặt lịch hẹn